Tử Vân Tiên Sinh luận tính chất tinh diệu (đầu số mệnh lý) kỳ 1

Mọi người đều biết, muốn học tốt đẩu số mệnh lý, trước tiên phải hiểu tác dụng Thiên
Phú của tinh diệu, bằng không đối với đẩu số mệnh lý sẽ chẳng thể tiến bộ, thì không
thể nhập môn được. Do vậy trên phố xuất bản sách đẩu số mệnh lý lấy việc đàm luận
tác dụng thiên tính của tinh diệu làm chính. Đáng tiếc là không một quyển sách nào có
thể giải thích một cách hoàn hảo thiên tính của các tinh diệu đẩu số. Cũng cần cảm
thông cho vấn đề này và cũng không hi vọng có thể đem thiên tính của một tinh đẩu ra
để nói một cách hoàn chỉnh. Thấu hiểu được nỗi lòng của những hậu học Tử Vi mệnh
lý khi gặp rất nhiều khó khăn tìm đường nhập môn. Người viết cho rằng thiên tính tinh
diệu của Tử Vi đẩu số có thể tạm chia thành các phần dưới đây để tiến hành nói rõ:

Thứ nhất: Sao chia làm Nam Bắc Đẩu:
Đẩu số tinh diệu trong đó đặc biệt là 14 chính tinh phân chia làm nam bắc đẩu. Dựa
vào cương nhu mà nói Bắc Đẩu chủ cương Nam Đẩu chủ nhu. Dựa vào phương diện
trước sau thì Bắc Đẩu chủ trước Nam Đẩu chủ sau. Chủ trước hay chủ sau, giống phán
đoán suy luận như trên 1 việc trong đại vận có thể phát sinh ở năm năm trước hoặc
Hội Thiên Hỏa Đồng Nhân.Thành viên Hoàng Đình Đạo,Sơn Phạm,Trung Lufu,Chiến Nguyễn
năm năm sau, ở một năm thì là nửa năm trước hoặc nửa năm sau. Mặt khác nếu là một
chuyện nào đó khi tiến hành thì có thể là trước khó sau dễ hoặc trước dễ sau khó.
Tương tự trước sau phân biệt, quan hệ đến cung vị trọng điểm mà tinh diệu Nam Bắc
đẩu tinh phân chia thường hay căn cứ để suy luận: Như Tử Vi là chủ Bắc đẩu tinh, khi
tọa tại cung mệnh người như thế cá tính kiên cường, có chủ kiến. Thiên Phủ chủ Nam
Đẩu tinh nếu tọa cung mệnh người như thế cũng có chủ kiến nhưng cá tính tương đối
ôn hòa. Như dựa vào tốc độ cát hung mà nói, lúc Tử Vi tọa tại cung vị trọng điểm nó
hiện ra cát hung tương đối nhanh. Đó là lý do tại sao khi Bắc Đẩu Tinh làm chủ tinh
thì cát hung sẽ thường diễn ra vào nửa đầu của vận. Còn nếu cung trọng điểm Thiên
Phủ tọa thủ thì cát hung sẽ diễn ra chậm chạp và thường sẽ ứng vào nửa sau của vận.

Thứ 2: Sao chia thuộc tính làm Âm và Dương:
Dương chủ rõ ràng và Dương cương, Âm chủ âm u và Âm nhu. Liền có thể phán đoán
tính cách của mệnh tạo hiện tại. Mệnh thân cung dựa vào âm dương khác biệt của tinh
diệu tọa thủ mà có thể dùng để phán đoán suy luận, nên cá tính của mệnh tạo sẽ là
hướng nội hay hướng ngoại, tính cách lại liên quan tới hành vi cá nhân. Vì vậy, khi
bàn về mệnh cách riêng hiện tại, phân tích tính cách cần căn cứ vào Mệnh cung tọa thủ
tinh diệu là Âm hay Dương để tiến hành đoán định.
Ví dụ Thiên Cơ thuần Âm ,Tham Lang thuần Dương giả sử tọa tại vượng cung cũng
biết là chủ về tốt, 2 loại mệnh tạo này đều là thông minh tài trí. Nhưng bởi Thiên Cơ
thuần âm nên loại người này thuộc loại thông minh tài trí nhưng sống nội tâm. Như
vậy, Thiên Cơ tọa thủ cung mệnh vượng là người thông minh và sống nội tâm. Tham
lang tọa Mệnh chủ là người vừa thấy đã biết ngay người thông minh sắc bén và hướng
ngoại. Dựa vào đẩu số mênh lý mà nói do khác biệt về trí tuệ, tính cách phẩm chất
riêng sinh ra hành vi cũng sẽ có sự khác biệt rõ ràng.

Thứ 3: Tính chất của sao Ngũ hành:
Ngũ hành tức là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Ngũ hành là do lão tổ tông dùng phương
pháp quan sát vạn vật trên đời mà phân chia tính chất cho mỗi loại. Vì vậy ngũ hành
định tính chất của mọi chuyện mọi vật, cũng chính là dựa theo sự phát triển của mọi
sự vật hiện tượng mà phân loại ra. Lấy ngũ hành thuộc Mộc mà nói như cây cối chỉ
hướng về phía trước, hướng ra ngoài mở rộng vươn lên, cành nhánh vốn có tính mềm
mại vì vậy gặp gió thì giao động, tức là ngũ hành thuộc Mộc vốn có tính chất chung là
biến động, mở rộng. Gắn vào tinh diệu mà nói Tham Lang cùng Thiên Cơ ngũ hành
đều là Mộc (Chú ý Tham Lang theo đẩu số toàn thư tập 2 trang 205 theo âm dương
ngũ hành là dương mộc), mệnh người tọa thủ Tham Lang hoặc Thiên Cơ vượng địa
chủ đặc tính mở rộng vươn lên linh động biến hóa vì vậy mệnh tạo trong các trường
hợp cụ thể sẽ rất linh động biến hóa thông minh tài trí.

Mặt khác Tham Lang thuần dương mộc, dương chủ bề ngoài, là biểu hiện của nữ giới.
Cho nên mệnh có Tham Lang tọa thủ có tác phong làm việc kiên quyết nhanh chóng.
Thiên Cơ thuộc âm mộc thuộc nội tâm nên khi gặp chuyện thường trăm lo ngàn nghĩ
để giải quyết công việc. Do vậy Tham Lang đi cùng Thiên Cơ tuy là cùng Mộc tính
nhưng do âm dương khác biệt mà Tham Lang thuộc loại hành động bên ngoài còn
Thiên Cơ thuộc loại trí tuệ bên trong. Đây chính là Tham Lang chủ là nguyên nhân
bên ngoài còn Thiên Cơ chủ là nguyên nhân bên trong. Dựa vào 14 chính tinh mà nói
chẳng những phân chia Nam Bắc Đẩu tinh khác nhau ngay cả mỗi người chúng ta
cũng đều phân âm dương ngũ hành khác biệt. Cho nên đối với các tính chất Thiên Phủ
của tinh diệu nếu không lý giải thêm vào thì khi đem sử dụng sẽ như ếch ngồi đáy
giếng và sẽ mắc phải sai lầm vì vơ đũa cả nắm.

Bạn đánh giá sao bài viết này??

Đánh giá 0 / 5. Số đánh giá: 0

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy