Làm Sao Để Kết Nối Với Chính Mình ?

CÓ 3 THỨ QUAN TRỌNG MỖI NGƯỜI PHẢI HỌC CÁCH KẾT NỐI TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI: Một là kết nối với những người xung quanh Hai là kết nối với thiên nhiên Ba là kết nối với chính bản thân mình. Đa phần chúng ta, dành cả đời lao xao tìm cách kết nối với […]

Học Viên Lương…Lớp Kinh Dịch K124

Thưa Thầy ! Sau buổi học thứ 5 khóa Kinh Dịch, em đã về tính toán số điện thoại cho bản thân và gia đình. Quẻ nó hiện ra 100%, số điện thoại em và gia đình đúng như những gì quẻ nói. Kiến thức Thầy đúc kết bằng trái tim của một người Thầy […]

Học Viên Lâm…Lớp Trạch Nhựt

Kính thưa Thầy, tuy em chỉ vừa học qua ba khóa của Thầy, là Cải Vận – Đại Cương – Trạch Nhựt, nhưng với sự chỉ dạy của Thầy đã giúp em hiểu biết thêm rất nhiều kiến thức bên ngoài, như là hiểu biết về cách giao tiếp với người khác, cách làm việc […]

Học Viên Cầm…- Học Viên Lớp Cải Vận

Mặc dù kiến thức thu nhận được chưa nhiều, song học tới đâu cảm nhận sáng tỏ tới đó. Đặc biệt là thầy giảng bài kiến thức thâm sâu về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Nên ngoài kiến thức phong thủy, tôi còn cảm nhận được ở lớp học nhiều kiến thức hữu ích […]

Học Viên Nguyễn… – Lớp Phong Thủy Nhập Môn

Kính chào thầy, Em được học của thầy khóa Cơ Bản và Nhập Môn, bản thân em trước giờ chỉ nghĩ phong thủy là liên quan đến nhà cửa thôi, và em đã follow page của viện gần 1 năm mới quyết định học. Thầy đã thay đổi mọi suy nghĩ của em về phong […]

Học Viên – Chuyên Viên Marketing Lớp Hôn Nhân K124

Cảm Nhận Kiến Thức Hoặc Ứng Dụng Bài Học Thực Tế Kính thưa Thầy Thuận Thiên! Hôm nay là ngày cuối của khóa học Hôn Nhân, cũng là ngày chúng em gửi đến Thầy “lá thư” của những cảm nhận. Thật ra, ngay từ buổi học thứ hai của khóa thì em đã muốn viết […]

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy