Phong thủy – Cải Biến Cuộc Đời

Con người có những thứ chấp mê bất ngộ do nghiệp gánh quá nặng. Họ không thể nhìn nhận ra lý lẽ đúng đắn. Không phải ai cũng gặp được thầy tốt, không phải ai cũng may mắn gặp được bạn hiền và không phải ai cũng sống trong nhung lụa gấm vóc. Phải có những điều kiện gì để tạo được cuộc sống an nhiên như thế?

Tự bản thân con người thiết lập cuộc sống của họ. Nhưng có những tác động ngoại lực làm biến đổi, tạo những xoay vần trong đời sống. Phong thủy xuất hiện hướng mọi người hướng đến những điều tốt đẹp từ việc đoán biết trước được vận mệnh của một người. Vận xấu thì có thể cải biến bằng những hình thức khác nhau, làm nhẹ những vận xấu bằng những việc đúng đắn và thiện nghĩa. Nâng cao những giá trị, tạo phước thiền nhiều hơn nếu đang có vận tốt, may mắn và có cuộc sống dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, phong thủy chính là lựa chọn của lựa chọn. Lựa chọn những điều tốt đẹp cơ bản để tạo nhân duyên tốt, gặp hái được những thành tựu thông qua việc trao đổi với cuộc sống hiện tại và hướng tới tương lai.

Phong thủy còn cho con người có những dự đoán trước về thời gian, không gian và những điều quá khứ, vị lai và nhiều thứ đã, đang và sẽ xảy ra với mình. Chính những điều này là tổng thể của cuộc sống, tạo nên một cuộc sống muôn hình vạn trạng và nhiều ứng biến.

Phong thủy góp phần vào việc phân tích những cản biến tốt đẹp cho mỗi người bằng những phương thức khoa học riêng, bài bản và chân thực. Bên cạnh đó, phong thủy còn tạo cho con người cách khám phá bản thân và tạo nhiều cơ hội tốt đẹp cho mình.

Thành quả đạt được chính là được gieo từ những nhân tố tốt. Phong thủy là bước đệm cho việc cải biến những vận mệnh xấu, hỗ trợ tích cực cho những mệnh tốt và đặc biệt là tạo sự tin tưởng trong lòng người về cuộc sống, về những điều tốt đẹp. Luôn hướng đến những điều thiện.

Phong thủy có nhiều phái khác nhau. Tùy những cao nhân tìm ra được những đạo lý, cách xoay chuyển và môn phái khác nhau ở các lĩnh vực khác nhau. Chung quy lại, phong thủy có tính chất cải biến cuộc đời mỗi người theo chiều hướng tích cực. Phong thủy có từ rất lâu đời, với khả năng nhìn được những quá khứ, hiện tại và tương lai của một người để cải biến sao cho họ có thể vượt qua được sóng gió trong cuộc sống, duy trì thuận lợi và may mắn trên đường đời. Phong thủy là cái nhìn bao quát về sự trải nghiệm có hệ thống của sự vật hiện tượng đối với căn nguyên của con người.

Bạn đánh giá sao bài viết này??

Đánh giá 0 / 5. Số đánh giá: 0

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy