Categories:

Giá trị bạn nhận được

 1. Hiểu rõ các phong túc cần thiết khi cưới hỏi
 2. Chọn được bạn đời lý tưởng theo phong thủy
 3. Hiểu rõ mệnh của hai vợ chồng
 4. Hiểu rõ mệnh của con cái sự ảnh hưởng qua lại với cha mẹ
 5. Hiểu được lý do xung khắc hay những khiếm khuyết của cả hai vợ chồng theo phong thủy
 6. Biết được điểm tốt, ưu thế của hai vợ chồng từ đó mà phát huy

Nội dung khóa học

 1. Hiểu rõ phong tục cưới hỏi xưa, nay và 3 miền
 2. Cách Tính Định Tuổi Và Tính Ngày Âm Lịch
 3. Kiêng Kị Theo Địa Chi Về Hôn Nhân, Nghề Nghiệp, Bệnh Tật
 4. Chọn Vợ Chọn Chồng Theo Ngũ Hành Nạp Âm
 5. Các thuật ngữ phong thủy, phong tục hay nghi lễ dân gian trong hôn nhân
 6. Phương pháp chọn ngày đám cưới
 7. ….vv…

Khóa học này có cần thiết cho bạn

Việc hiểu rõ bạn đời mình là điều cần thiết để có một cuộc sống hôn nhân lâu bền. Phong thủy hôn nhân giúp bạn có cái nhìn bao quát về bạn đời, người yêu của bạn dưới góc nhìn phong thủy, hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của hai bên mà bù đắp cho nhau mà tìm ra hướng giải quyết. Nên nhớ nền tảng cho mọi cuộc hôn nhân vẫn là tình yêu, phong thủy hôn nhân không phải là một phép tính kinh tế để bạn đạt được bạn mong muốn. Phong thủy hôn nhân là công cụ kiến thức hỗ trợ nhưng con người đang yêu và sẽ yêu để có một hạnh phúc viên mãng nhất.

 

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy