Categories:

Phong Thủy âm trạch mồ mả được người xưa coi trọng hàng đầu. Từ lúc, nghành phong thủy học phát triển ở Trung Hoa, lan truyền sang Việt Nam và nhiều nước khác cho đến nay trải qua hàng nghìn năm. Biết bao người được coi là danh sư phong thủy  ghi nhận nhưng thử hỏi rằng các huyệt trường mà họ tìm được có gì là to tát. Dương Quân Tùng cũng chỉ tìm được mấy huyệt cứu bần. Tả ao cũng tìm được mấy huyệt trạng nguyên thi cử… Ngẩm thế gian hỏi rằng các bậc vua chúa có cả một đội ngũ tinh thuật chọn huyệt mà sao huyệt trường có kết huyệt ? để dòng dõi dần suy vi tuyệt tự.