Khóa Học Phong Thủy Dương Công Cổ Phái

Khoá học sẽ diễn ra do thầy Thuận Thiên Ẩn Sĩ sẽ giảng dạy trực tiếp, hướng dẫn 4 pho bí quyết của tổ sư được lưu giữ trong bản phái : Thanh Nang Áo Ngữ – Thiên Ngọc Kinh – Ngọc Xích Kinh – Táng Thư ( Quách Phác ). Tất cả những bí quyết nội truyền từ các đời tổ sư sẽ được phân tích rõ ràng, rành mạch không giấu diếm theo đúng phương pháp chính tông của bản phái Dương Công.
Địa điểm học : tại thành phố Hồ Chí Minh
Chương trình được tổ chức bởi sư phụ Dương Kiến Văn hợp tác với Viện Phong Thủy COAFS và INAFESA Team hỗ trợ. Sư phụ Dương sẽ giảng dạy bằng tiếng Việt và sẽ được hỗ trợ chính xác bởi master Vũ Phong. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sẽ học được và hiểu được cặn kẽ tất cả những bí quyết mà sư phụ dạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy