Dùng thuật kỳ môn độn giáp để luận lá số, tính ra vận may rủi của một người