Chỉ Thương nguyên, Trung nguyên ,hạ nguyên ,thuật Kỳ môn cho rằng một tiết quản ba nguyên, mỗi tiết là 15 ngày , mỗi nguyên là 5 ngày,tức là mỗi tiết chia ra 3 nguyên Thượng trung và Hạ nguyên, âm độn và dương độncủa thuật kỳ môn độn giáp lại chia ra Thượng cục ,trung cục, và hạ cục. Kỳ Môn Độn Giáp xác định thời gian chính xác để thực hiện một việc mong muốn tại 1 nơi nhất định nhằm đạt được kết quả mong muốn. Thời gian để thực hiện là khi dự đoán được việc xảy ra những “hiện tượng lạ” được dự đoán trước. Kết quả thành công của sự việc được định là nếu xảy ra những “hiện tượng lạ” theo như chúng ta đã đoán biết được. Ví dụ như khi đặt 1 ngôi mộ xong thì sẽ có vì sao vụt sáng lóe trên bầu trời hay 1 đàn chim bay đến hót, mặt trăng xuất hiện giữa ban ngày.

Sơ đồ Kỳ Môn Độn Giáp mô tả các hiện tượng sẽ xảy ra minh chứng cho kết quả thành công của việc chúng ta mong muốn làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy