Cần hiểu huyền không phi tinh là gì?

Huyền không phi tinh là môn Phong thủy dựa vào sự di chuyển của 9 con số theo quỹ đạo của vòng Lượng thiên Xích trên đồ hình Bát quái mà đoán định sự cát, hung, được, mất của từng căn nhà (dương trạch) hay phần mộ (âm trạch). Có thể nói Bát quái chính là sự thu tóm những biến chuyển của Trời, Đất, còn sự di chuyển của Cửu tinh theo vòng Lượng thiên Xích chính là những biến hóa, thay đổi của sự vật. Và có tác động, ảnh hưởng tới 1 căn nhà hay 1 ngôi mộ vì vậy dựa vào Cửu tinh ta sẽ biết được vận khí tốt, xấu của căn nhà hay ngôi mộ đó theo từng thời gian nhất định. Đây chính là bản chất của trường phái Phong thủy Huyền Không Phi tinh.

Muốn học huyền không phi tinh cần gì?

Huyền không phi tinh không phải là một môn học mà bạn có thể dễ dàng tìm hiểu được. Nếu muốn tiếp cận bộ môn này bạn cần có kiến thức căn bản về phong thủy, hiểu về âm dương ngũ hành, thiên can địa chi, kinh dịch, hiểu về hà đồ lạc thư mới có thể học được huyền không phi tinh.

Giá trị bạn nhận được

 1. Hiểu rõ về bản chất huyền không phi tinh
 2. Bài trí vật phẩm phù hợp với mỗi phương vị của cửu tinh
 3. Hướng dẫn phương pháp sử dụng tinh bàn
 4. Biết chọn ngày giờ làm nhà theo huyền không
 5. Hiểu được ý nghĩa bát quái

Nội dung khóa học

 1. Phi tinh bàn – Phân chia không gian của huyền không
 2. Ý nghĩa bát quái
 3. Ý nghĩa tam nguyên cửu vận
 4. Đặc điểm và vận hành của cửu tinh
 5. Cách định tọa hướng
 6. Hướng dẫn sử dụng la bàn
 7. Phương pháp lập tinh bàn
 8. Tuổi làm nhà, chọn được ngày giờ theo huyền không
 9. Học về 24 sơn hướng
 10. ………

Khóa học này có cần thiết cho bạn

Đặc điểm của phong thủy học được phân biệt với các môn học khoa học tâm linh khác như xem ngày, xem tuổi, xem tử vi bởi quan điểm của phong thủy dựa trên các nghiên cứu về vật chất, những quy luật của vũ trụ tâm linh và dựa vào 3 trường phái phong thủy phổ biến:

Thứ nhất

Phong thủy cảnh quan (phong thủy địa lý) nghĩa là lấy quy luật của văn hóa Dịch học như Ngũ hành, Hà Đồ Lạc Thư, Bát quái…ứng dụng trong cuộc sống hiện đại để có thể sắp xếp và bố trí trang thiết bị nội thất nhà ở, cửa hàng hay văn phòng…

Thứ hai

Phong thủy Bát Trạch (phong thủy phương hướng), cũng có thể dựa trên Dịch học để có thể làm cơ sở xác định, điều chỉnh phương vị, màu sắc và chọn hoa văn hình ảnh để tạo nên môi trường tốt nhất cho sức khỏe, tinh thần và sự nghiệp tương lai luôn hanh thông.

Thứ ba

Đó chính là phong thủy huyền không phi tinh đã được khoa học nghiên cứu và đánh giá chi tiết về sự dịch chuyển của các sao trong phong thủy bát trạch: Nhất Bạch tinh, nhị Hắc tinh, tam Bích tinh, tứ Lục tinh, ngũ Hoàng tinh, lục Bạch tinh, thất Xích tinh, bát Bạch tinh, cửu Tử tinh. Với mỗi sao sẽ có được quy luật di chuyển và cùng nắm giữ những đại vận khác nhau.

Nói theo cách khác, phong thủy huyền không hay huyền không phi tinh dựa vào các quy luật thiên văn học đã trải qua nhiều đời và cần dựa trên cơ sở của chính sự dịch chuyển của các chòm sao (tinh tú). Từ đó, bạn có thể dự đoán được những điều may hoặc điểu dự và cùng đưa ra những biện pháp tối ưu có lợi nhất cho con người và hạn chế đến mức tối đa nhất các thiệt hại.

Phong thủy huyền không học có cốt chính dựa vào sự dịch chuyển của 9 con số nương theo quỹ đạo của Lượng thiên xích nằm trên Bát quái để có thể đón định những điềm lành hay điềm hung theo dương trạch và âm trạch một cách chính xác nhất.

 

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy