TRI THỨC CƠ BẢN VỀ BÁT TỰ VÀ TỨ TRỤ

Sau đây là cách tìm Bát tự và Đại vận, vận trình hàng năm cũng như tìm cung mệnh của mình. Trước hết, bạn phải học cách xếp Bát tự, phải ôn lại mười Thiên can. Theo lý thuyết: Nam giới thuộc dương tính, gọi là mệnh Càn, tức là “chính” (dương). Nữ giới thuộc […]

Học về mệnh khuyết để biết cách khai vận

Trước khi học Bát tự, bạn phải có khái niệm cơ bản về ngũ hành.Ý nghĩa của khuyết Hoả không phải là bạn chỉ cần hành Hoả, một số người khuyết Hoả,hoặc Hoả Thổ, một số người thậm chí khuyết Hoả và khuyết cả Thuỷ. Bởi vậy bạn cần lấy hành Hoả, nhưng sẽ không […]

TAM TÀI

Phong Thủy phải thuận theo Tam Tài (Thiên, Địa, Nhân) Phong Thủy luôn đề cao tính hài hòa, cân bằng, thuận theo tự nhiên. Thuận theo Tam Tài chính là thuận theo Trời, Đất, và Người. Khi ấy tự dưng mọi sự tự nhiên sẽ tốt. Thuận Thiên Thuận Thiên, tức là thuận theo trời. […]

Lý Thuyết Ngũ Hành

Người dân Trung Quốc tin rằng chúng ta bị bao quanh bởi năm trường năng lượng (năm loại khác nhau). Chúng cũng được gọi là “Ngũ hành” và chúng đóng một vai trò quan trọng trong tất cả các khía cạnh của văn hóa Trung Quốc, bao gồm cả cách mọi người ăn. Giả thuyết […]

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ HỌC TỐT TỬ VI ĐẨU SỐ (kỳ 1)

Tử vi (hay còn gọi là Tử Vi Đẩu Số) là một hình thức bói toán luận giải về vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, can chi… bằng cách lập lá số tử vi với Thiên bàn, địa bàn và […]

Thắng mình mới khó

Tương truyền Khổng Tử có lần gặp Lão Tử, xong về Khổng Tử biết mình kém mấy bậc mới đạt được tầm vóc tiêu dao tự tại như Lão đại nhân. Chân lý của Lão Tử có thể đọng trong 1 câu nói mà mấy ngàn năm qua, loài người đang vật lộn trong bể […]

Lòng Tham Là Liều Thuốc Độc Lớn Nhất

Có một năm trời hạn hán, hoa màu gần như mất trắng, người dân trong vùng lâm vào cảnh lao đao khốn khó. Vì để vượt qua cái đói, cái khát, người ta đua nhau đi hái rau dại, đào củ mài, thậm chí ăn cả lá cây cọng cỏ. Nhưng khi mùa đông đến, […]

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy